Bakery

 turkey due croissant

price :  5  Riyal

turkey due croissant with chees

price : 8 Riyal

nut due triangle

price : 10 Riyal

chocolate croissant

price : 6 Riyal

chees due croissant

price : 6 Riyal

butter due croissant

price : 5 Riyal

apple due pastry pocket

price : 8 Riyal

almond due triangle

price : 10 Riyal

almond due horns

price : 11 Riyal